گروه پسران

در گروه پسران، ۱۷ نفر از اعضای کانون به نامهای علیرضا صمدی، احمدرضا ساجدی، حسین شیخی، محمدمهدی توکلیان، پوریا اکبرنژاد، محمدحسن رمضانی، محمدرضا ممتحنی، رضا بیات ورکشی، ابوالفضل قنبری، امین محمد محمودیان، علیرضا شعله‌ای، محمدرضا زهدی، محمد بیاتی، محمد شریف زاده، صالح مرادخان، علی شیخی و محسن شیخی حضور داشتند.

ادامه مطلب