در ابتدای این جلسه، افرادی که اشعار جلسه‌ی گذشته را حفظ کرده بودند، کارت امتیاز دریافت کردند. سپس شعرخوانی طبق روال جلسات گذشته انجام شد.

ادامه مطلب