گروه پسران:

در گروه پسران که با حضور ۱۵ نفر از اعضای کانون برگزار گردید، ابتدا محمدحسن رمضانی از اعضای فعال کانون ادبی، شعرهای طنز خود را خواند و نقاط قوت و ضعف شعرها مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه در مورد مفهوم قافیه صحبت شد. کلماتی مانند گلدان، مامان، خندان، دندان، قرآن، تهران، گرگان که دارای حروف مشترک «ان» هستند و دو بخشی هستند را قافیه می‌گویند. اشکالات وزن و قافیه در شعر این عضو کانون مورد بررسی قرار گرفت.

سپس مربی کانون، رقیه ندیری، از کتاب شعر نو با عنوان «صبح یک روز اردیبهشتی» سروده اکرم گشایی شعرهایی از جمله شعر «سایه‌های روشن»، «نقطه بازی»، «صبح یک روز بهشتی» را خواندند و در مورد قافیه‌ها و تعداد بخشهای شعر صحبت شد.

ادامه مطلب